STATUT

Załącznik do Uchwały nr 1 Nadzwyczajnego
Walnego Zebrania Członków z dnia 17.08.2016 r
w sprawie: uchwalenie jednolitego tekstu statutu
Stowarzyszenia Pomagam Aktywnie

 

 

 

STATUT  STOWARZYSZENIA
POMAGAM AKTYWNIE

 

ROZDZIAŁ I

Nazwa, teren działania, siedziba, i charakterystyka prawna

 

 • 1

Stowarzyszenie nosi nazwę : STOWARZYSZENIE POMAGAM AKTYWNIE, zwane dalej Stowarzyszeniem.

 

 • 2
 1. Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.
 2. Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto Września.

 

 • 3

Stowarzyszenie Pomagam Aktywnie jest stowarzyszeniem zarejestrowanym i z tego powodu posiada osobowość prawna.

 

 • 4

Stowarzyszenie działa zgodnie z ustawą Prawo o stowarzyszeniach, ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz własnym statutem.

 

 • 5

Stowarzyszenie może używać pieczęci, godła, flagi, odznaki, i znaczków zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 

ROZDZIAŁ II

Cele i środki działania

 

 

 • 6

Celem działania Stowarzyszenia jest prowadzenie działalności społeczno – kulturalnej, edukacyjno – wychowawczej, charytatywno – opiekuńczo – zdrowotnej oraz działalności w zakresie kultury fizycznej, sportu i turystyki.

 

 • 7
 1. Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:
 • Promowanie i realizowanie idei solidaryzmu społecznego.
 • Organizowanie imprez z zakresu kultury.
 • Organizowanie zajęć oraz imprez z zakresu kultury fizycznej, sportu, rekreacji i turystyki.
 • Działania wspomagające i promujące zdrowy styl życia.
 • Prowadzenie międzynarodowych projektów młodzieżowych.
 • Działania na rzecz osób chorych i niepełnosprawnych.
 • Organizacja warunków dla rozwoju kultury fizycznej, sportu, rekreacji i turystyki.
 • Tworzenie warunków dla promocji i organizacji wolontariatu.
 • Organizowanie konferencji, seminariów, szkoleń i wykładów.
 • Organizacja aktywnego wypoczynku, obozów.
 • Organizacja zajęć edukacyjnych dla dzieci i młodzieży
 1. Działalność wskazana w niniejszym paragrafie prowadzona jest w sferze zadań publicznych organizacji pożytku publicznego i może być prowadzona jako odpłatna lub nieodpłatna działalność statutowa.

 

 

ROZDZIAŁ III

Członkowie, ich prawa i obowiązki

 

 

 • 8

 

Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:

 

– członków zwyczajnych,

– członków wspierających,

– członków honorowych.

 

 • 9

 

1.Członkiem zwyczajnym może być osoba mająca pełną zdolność do czynności prawnych, akceptująca statutowe cele stowarzyszenia.

 

2.Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna lub prawna zainteresowana działalnością Stowarzyszenia, która zadeklarowała na jego rzecz pomoc finansową lub rzeczową. Osoba prawna działa w stowarzyszeniu przez swojego przedstawiciela.

 

3.Członkiem honorowym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna lub prawna, która wniosła wybitny wkład w rozwój idei Stowarzyszenia lub w inny sposób wniosła zasługi dla Stowarzyszenia.

 

4.Członków zwyczajnych, na podstawie pisemnej deklaracji, przyjmuje w drodze uchwały Zarząd.

 

5.Od uchwały Zarządu odmawiającej przyjęcia w poczet członków Stowarzyszenia przysługuje w terminie dwóch tygodni od dnia zawiadomienia o uchwale odwołanie do Walnego Zebrania Członków.

 

6.Nadanie statusu członka wspierającego i godności członka honorowego następuje w drodze uchwały Walnego Zebrania Członków na wniosek Zarządu.

 

 • 10

 

1.Członek zwyczajny ma prawo do:

– czynnego i biernego prawa  wyborczego do władz Stowarzyszenia,

– udziału we wszystkich działaniach podejmowanych przez Stowarzyszenie,

– korzystania z wszelkich istniejących świadczeń i pomocy Stowarzyszenia na warunkach określonych przez władze Stowarzyszenia ,

– noszenia odznaki organizacyjnej,

– zaskarżania do Walnego Zebrania Członków uchwał Zarządu,

-zgłaszania wniosków w sprawach związanych z działalnością Stowarzyszenia.

 

 1. Członek zwyczajny ma obowiązek:

– przestrzegania postanowień statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia,

– regularnego opłacania składek członkowskich, jeśli takowe zostaną uchwalone przez Zarząd,

– aktywnego uczestniczenia w realizacji celów Stowarzyszenia.

 

 • 11

 

1.Członkowie honorowi i wspierający posiadają wszystkie prawa członka zwyczajnego z wyjątkiem czynnego i biernego prawa wyborczego.

2.Członkowie honorowi i wspierający mają obowiązki członka zwyczajnego, z wyjątkiem obowiązku opłacania składek członkowskich.

 

 • 12

 

Rejestr członków Stowarzyszenie prowadzi Zarząd.

 

 • 13

 

Ustanie członkostwa.

                       

1.Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje w drodze uchwały Zarządu na skutek:

– dobrowolnego złożenia rezygnacji z przynależności do Stowarzyszenia zgłoszonej na piśmie Zarządowi,

– śmierci członka lub likwidacji osoby prawnej, będącej członkiem wspierającym lub honorowym,

– wykluczenie z powodu działania  na szkodę Stowarzyszenia, lub naruszania postanowień Statutu , regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia.

 

2.Od uchwał Zarządu o wykluczeniu przysługuje członkom odwołanie do Walnego Zebrania Członków w terminie 14 dni od daty doręczenia uchwały na piśmie.

 

Rozdział IV
Władze Stowarzyszenia

 

 

 • 14

 

Władzami Stowarzyszenia są:

 

 1. Walne Zebranie Członków,
 2. Zarząd,
 3. Komisja Rewizyjna.

 

 • 15

 

Kadencja władz Stowarzyszenia trwa rok.

 

 • 16

 

W przypadku ustąpienia, wykluczenia lub śmierci członka władz Stowarzyszenia w trakcie trwania kadencji, Zarząd zwołuje Walne Zebranie Członków w celu odbycia wyborów uzupełniających.

 

 • 17

 

Walne Zebranie Członków

 

1.Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.

2.Walne Zebrania Członków mogą być:

– zwyczajne,

– nadzwyczajne.

 

3.Walne Zebranie Członków zwyczajne zwołuje Zarząd raz w roku, a nadzwyczajne:

– na wniosek Komisji Rewizyjnej,

– na wniosek co najmniej 1/3 liczby członków Stowarzyszenia,

– z własnej inicjatywy.

 

4.O terminie Walnego Zebrania Członków wraz z proponowanym porządkiem obrad, Zarząd zawiadamia członków 14 dni przed terminem obrad, w formie listownej lub za pomocą poczty elektronicznej.

 

5.Nadzwyczajne Walne Zebranie musi się odbyć nie później niż 30 dni od dnia zgłoszenia wniosku.

 

6.Uchwały Zwyczajnego i Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków są podejmowane w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów w obecności co najmniej ½ liczby członków w pierwszym terminie lub zwykłą większością w drugim terminie.

 

7.Wybory do władz odbywają się w głosowaniu jawnym w obecności co najmniej ½ ogólnej liczby członków w pierwszym terminie lub zwykłą większością w drugim terminie.

 

8.Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należy:

– uchwalanie głównych kierunków działalności merytorycznej oraz finansowej Stowarzyszenia,

– rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej,

– wybieranie władz Stowarzyszenia

– uchwalanie statutu lub zmian w statucie Stowarzyszenia,

– zatwierdzanie regulaminu Zarządu i Komisji Rewizyjnej,

– podjęcie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia oraz o przeznaczeniu jego majątku,

– rozpatrywanie odwołania od uchwał Zarządu,

– nadawanie tytułu członka honorowego Stowarzyszenia,

 

 • 18

 

Zarząd:

 

1.Zarząd kieruje całokształtem działalności Stowarzyszenia zgodnie z uchwałami Walnego Zebrania Członków, reprezentuje je na zewnątrz i ponosi odpowiedzialność za swoją pracę przed Walnym Zebraniem Członków.

 

2.Zarząd składa się z 3 do 5 osób. W skład Zarządu wchodzi prezes, wiceprezes, skarbnik i dwóch członków Zarządu, którzy wybierani są na pierwszym posiedzeniu Zarządu. Uchwały podejmowane są zwykłą większością głosów w obecności co najmniej ½ ogólnej liczby członków .

 

 1. Zasady działania Zarządu określa regulamin.

 

4.Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, jednak nie rzadziej niż dwa razy w roku.

 

5.Do zakresu działania Zarządu należy:

– realizacja celów stowarzyszenia,

– określanie szczegółowych kierunków działania,

– przedstawianie sprawozdań ze swojej działalności Walnemu Zebraniu Członków,

– zarządzania majątkiem Stowarzyszenia,

– zwoływanie Walnego Zebrania Członków,

– podejmowanie uchwal w sprawach członkowskich,

– prowadzenie dokumentacji członkowskiej,

– wnioskowanie o nadanie godności członka honorowego.

 

 

6.Do składania oświadczeń woli we wszystkich sprawach majątkowych i niemajątkowych Stowarzyszenia, zawierania umów i udzielania pełnomocnictw wymagany jest podpis dwóch członków Zarządu w tym prezesa lub wiceprezesa.

 

 1. Prezes Zarządu zwołuje posiedzenia Zarządu i im przewodniczy.

 

 1. Członkowie Zarządu nie mogą być w żaden sposób powiązani z Członkami Komisji Rewizyjnej (m.in. nie mogą być spokrewnieni) oraz nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem.

 

 • 19

 

Komisja Rewizyjna

 

1.Komisja Rewizyjna jest organem Stowarzyszenia powołanym do kontroli jego działalności.

2.Komisja Rewizyjna składa się z trzech członków w tym  przewodniczącego i dwóch członków.

3.Do zakresu działania Komisji należy:

– kontrolowanie działalności Stowarzyszenia,

– występowanie do Zarządu z wnioskami wynikającym z przeprowadzonych kontroli,

– zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków w razie nie zwołania go przez Zarząd w terminie lub trybie ustalonym statutem,

– składania sprawozdań ze swojej działalności Walnemu Zebraniu Członków.

4.Komisja Rewizyjna działa na podstawie własnego regulaminu. Uchwały Komisji Rewizyjnej podejmowane są zwykłą większością głosów w obecności wszystkich jej członków.

5.Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą być w żaden sposób powiązani z Członkami Zarządu (m.in. nie mogą być spokrewnieni) oraz nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem.

 

 

Rozdział V

Majątek i gospodarka finansowa

 

 

 • 20

 

1.Majątek Stowarzyszenia może składać się z:

– składek członkowskich członków zwyczajnych

– dotacji, darowizn, spadków i zapisów oraz środków pochodzących z ofiarności prywatnej,

– wpływów z działalności statutowej,

– dochodów z majątku Stowarzyszenia.

 

2.Wysokość składek ustalana jest przez Zarząd

 

3.Całkowity dochód uzyskany z majątku Stowarzyszenia służy realizacji celów statutowych i nie może być przeznaczony do podziału między członków Stowarzyszenia.

 

4.Stowarzyszenie nie może:
1) udzielać pożyczek lub zabezpieczać zobowiązań majątkiem Stowarzyszenia w stosunku do jego członków, członków jego organów lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie, członkowie organów oraz pracownicy pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli zwanych dalej „Osobami bliskimi”,
2) przekazywać majątku Stowarzyszenia na rzecz członków Stowarzyszenia, członków jego organów lub pracowników oraz ich Osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,
3) wykorzystywać majątku Stowarzyszenia na rzecz jego członków, członków jego organów lub pracowników oraz ich Osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich chyba, że to wykorzystanie wynika bezpośrednio ze statutowego celu Stowarzyszenia,
4) nabywać towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie Stowarzyszenia, członkowie jego organów lub pracownicy oraz ich Osoby bliskie, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

 

 

 

Rozdział VI

Postanowienia końcowe

 

 

 • 21

 

 1. Statut i jego zmiany uchwalane są przez Walne Zebranie Członków większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby członków w pierwszym terminie, zwykłą większością w drugim terminie.

 

 1. Uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia podejmuje Walne Zebranie Członków większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby członków.

           

 1. Po rozwiązaniu Stowarzyszenia o przeznaczeniu jego majątku decyduje Walne Zebranie Członków.

 

 • 22

 

W sprawach nie objętych postanowieniami niniejszego statutu lub w sprawach spornych decyzje podejmuje Zarząd w oparciu o przepisy ustawy z 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2015 r. poz. 1393 z późn.zm.).